2017/08/15

CHUYỆN PHÁP LUÂN CÔNG CHI TIẾT Ở TRUNG QUỐC

1-Chuyện Pháp Luân Công chi tiết phần 1:


2-Chuyện Pháp Luân Công chi tiết phần 2:

https://www.youtube.com/watch?v=ghj5t37naHg


No comments:

Post a Comment